UZGODNIENIE

 

UZGODNIENIE

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

do Powiatowego Planu Ratowniczego KSRG pomiędzy
Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
a
Prezesem Kwidzyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
zwanych dalej "stronami".Działając na podstawie art. 13 ust.6 pkt. 10 ustawy z dnia 24 sirpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj, Dz. U. nr 12, poz. 68 z 2009 r. z późn. zm.) oraz §4 ust. 1 pkt 2 i 7, §7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MSWIA z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. nr 46, poz. 239), strony w celu ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową i innym miejscowym zagrożeniem uzgadniają i zobowiązują się współdziałać i realizować poniższe zadania:

  1. ratowanie osób tonących, poszkodowanych i zagrożonych z powierzchni wody
  2. ratowanie osób będących pod powierzchnią wody bez użycia nurkowego zestawu oddechowego
  3. ewakuacja osób i zwierząt z powierzchni wody
  4. udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach na obszarach wodnych
  5. udział w akcjach ratowniczych podczas katastrof naturalnych i awarii technicznych na akwenach wodnych
  6. wspomaganie działań ratowniczych i poszukiwawczych, oraz ewakuacji zagrożonych ludzi na obszarach wód śródlądowych oraz transportu ratowników i sprzętu do miejsca zdarzenia lub obszaru zagrożonego
  7. udostępnianie sprzętu specjalistycznego
  8. udział w pracy sztabu akcji

 

UZGADNIAJĄCY:

1. Kwidzyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Prezes Kwidzyńskiego WOPR Ryszard Bednarczyk

2. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kwidzynie - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie bryg. Sławomir Bogiel