Karta Pływacka

Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

  • Przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200m w dowolny sposób i dowolnym czasie (w tym przynajmniej 50m stylem grzbietowym) albo przepłynięcie z prądem wody 400m w dowolnym czasie i w dowolny sposób (w tym przynajmniej 100m stylem grzbietowym).
  • Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7m.
  • Przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5m w wodzie stojącej lub 15m z prądem wody - start z wody.

KARTA PŁYWACKA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ WAŻNA JEST PO POŚWIADCZENIU PRZEZ JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIEKUNA. POŚWIADCZENIE NASTĘPUJE PRZEZ ZŁOŻENIE PODPISU NA KARCIE PŁYWACKIEJ.

Kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową o profilu pływania, potwierdzoną dokumentem właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego oraz członkowie WOPR posiadający uprawnienia ratownicze.

Posiadacz karty pływackiej zobowiązany jest:

  • Przestrzegać postanowień regulaminów oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danym akwenie.
  • Podporządkować się zaleceniom organów uprawnionych do kontrolowania.

WSZYSTKIE RODZAJE KART PŁYWACKICH SĄ WAŻNE BEZTERMINOWO !!!