Uchwała - 14/2016

Uchwała

Nr 14/2016

Walnego Zebrania Członków Kwidzyńskiego Wodnego Pogotowania Ratunkowego w dniu 04.11.2016r. w sprawie: zmiany miejsca siedziby Kwidzyńskiego WOPR.

§1

1. Członkowie Kwidzyńskiego WOPR w głosowaniu jawnym wybrali miejsce siedziby Kwidzyńskiego WOPR: Rakowiec ul. Robotnicza 2, 82-500 Kwidzyn.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Walnemu Zebraniu Członków Kwidzyńskiego WOPR.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes Kwidzyńskiego WOPR

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych P-WOZMiNW

Olsztyn, dnia 28 maja 2007r.

PÓŁNOCNO -WSCHODNI OKRĘGOWY ZWIĄZEK
MOTOROWODNY i NARCIARSTWA WODNEGO
10-160 Olsztyn, ul. Żeglarska 7
tel./fax (0-89) 527-64-25
NIP 739-342-15-05, REGON 519620991

 

 

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE w Kwidzynie

 

 

Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 28 maja 2007 uchwałą nr 13 Wasze Stowarzyszenie zostało przyjęte w poczet członków zwyczajnych Północno-Wschodniego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w naszej wzajemnej współpracy.

Z upoważnienia Zarządu P-WOZMiNW


SEKRETARZ ZARZĄDU P.-W.O.Z.M. i N.W.
Kazimierz Burgat

Decyzja

OR.5050-24/06 wydana przez Starostę Kwidzyńskiego w dniu 14 grudnia 2006r.

Na podstawie art. 7 a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z póżn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z póżn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)

Orzekam

wpisać do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Kwidzyńskiego pod numerem OR.5050-24/06 stowarzyszenie:
1) nazwa: Kwidzyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
2) siedziba: ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn,
3) data sporządzenia i uchwalenia statutu: 22.09.2006r.

Uzasadnienie

W dniu 9 listopada 2006r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynął wniosek Kwidzyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Ogrodowej 6, 82-500 Kwidzyn o wpisanie klubu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Kwidzyńskiego. Do wniosku dołączono następujące dokumenty: statut, listę założycieli, protokół z zebrania założycielskiego w dniu 22.09.2006r., uchwałę nr 1 z dnia 22 września 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Kwidzyńskiemu WOPR, uchwałę nr 2 z dnia 22 września 2006r. o przyjęciu statutu Kwidzyńskiego WOPR, uchwałę nr 3 z dnia 22 września 2006r. o wyborze Zarządu Kwidzyńskiego WOPR, uchwałę nr 4 z dnia 22 września 2006r. o wyborze Komisji Rewizyjnej, uchwałę nr 5 z dnia 22 września 2006r. o wyborze Komisji Dyscyplinarnej, listę obecności na zebraniu założycielskim w dniu 22 września 2006r., oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.

Złożone przez stowarzyszenie dokumenty spełniają wymogi określone w art. 7 a ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej oraz art. 10 i 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach.

Celem Kwidzyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest: organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz integracji europejskiej, promocja i organizacja wolontariatu, działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i technicznie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie winno być opłacone w kwocie 5zł. w znakach opłaty skarbowej oraz 0,50zł za każdy załącznik.

STAROSTA KWIDZYŃSKI

Uchwała - 6/2006

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA ZARZĄDU POMORSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDAŃSKU Z DNIA 02 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie ustalenia ilości delegatów w poszczególnych jednostkach terenowych Pomorskiego WOPR

Zarząd Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę delegatów na Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy w ilości 5 osób z każdego oddziału Pomorskiego WOPR.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się prezesom oddziałów Pomorskiego WOPR oraz kierownikowi biura, jako jednostce wykonawczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała - 5/2006

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA ZARZĄDU POMORSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDAŃSKU Z DNIA 02 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie przeprowadzenia w jednostkach terenowych Pomorskiego WOPR zjazdów sprawozdawczo - wyborczych

Zarząd Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uchwala, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się prezesów oddziałów Pomorskiego WOPR do przeprowadzenia na terenie swojej działalności zjazdów sprawozdawczo - wyborczych.

§ 2

Jednostki, które mają aktualne władze powołane po 2002r. wybierają tylko delegatów na swych Walnych Zebraniach.

§ 3

Ostateczny termin przeprowadzenia zjazdów ustala się na dzień 22.10.2006r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się prezesom oddziałów Pomorskiego WOPR oraz kierownikowi biura, jako jednostce wykonawczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.